کمپوست، کمپوست قارچ،کمپوست قارچ دکمه ای، کمپوست قارچ صدفی،کمپوست آماده،کمپوست بذر زده شده،کمپوست استریل،کمپوست ملار
								د،کمپوست جوانه،کمپوست،قارچ،قارچ دکمه ای، قارچ صدفی،سالن قارچ،سالن قارچ دکمه ای،کمپوست، تهیه کمپوست،اصول پرورش قاچ،ایران قارچ

تولید کمپوست قارچ دکمه ای به روش کوتاه مدت

:
تولید کمپوست قارچ دکمه ای با روش کوتاه مدت:

تولید کمپوست قارچ دکمه ای به روش کوتاه مدت دارای دو مرحله است که در اماده شرح داده می شود.

1- مرحله اول مانند مراحل اولیه روش درازمدت می باشد با این تفاوت که اولین مرحله برگرداندن کمپوست قارچ دکمه ای در روز سوم انجام میگیرد و مراحل دوم و سوم برگرداندن کمپوست قارچ دکمه ای به ترتیب در روزهای ششم و نم یا دهم تهیه کمپوست قارچ دکمه ای صورت می گیرد. در مرحله سوم برگرداندن کمپوست قارچ دکمه ای سنگ گچ به مواد اضافه می شود و آماده برای فاز دوم می شود.

2-مرحله پیک حرارتی یا پاستوریزه کردن کمپوست قارچ دکمه ای :

هدف از این مرحله تامین شرایط مناسب برای فعال شدن میکروارگانیسم های گرمادوست و پاستوریزه کردن کمپوست قارچ دکمه ای میباشد. در این مرحله کمپوست قارچ دکمه ای و هوای اطراف آن را حرارت می دهند تا حرارت به 60 درجه سانتی گراد برسد. در نتیجه ارگانیسم های مضر از بین می روند.

فرمول کمپوست قارچ دکمه ای به روش طبیعی

فرمول کمپوست قارچ دکمه ای به روش مصنوعی

روش های تولید کمپوست قارچ

تولید کمپوست قارچ با روش دراز مدت

تولید کمپوست قارچ با روش کوتاه مدت

پاستوریزه کردن کمپوست قارچ دکمه ای

کلمات کلیدی:

کمپوست قارچ دکمه ای ،کمپوست قارچ دکمه ای بذر زده ،سالن قارچ ، کمپوست کیسه ای،کمپوست بلوکی ،قارچ دکمه ای ،ایران قارچ،پاستوریزه کردن کمپوست قارچ دکمه ای