کمپوست چیست؟، کمپوست قارچ دکمه ای، کمپوست بلوکی، کمپوست کیسه ای، کمپوست ملارد، کمپوست جوانه،کمپوست ارزان،کمپوست پاستوریزه، کمپوست قارچ صدفی، کمپوست قارچ خوراکی

پرورش قارچ دکمه ای

مراحل پرورش قارچ دکمه ای

پرورش قارچ دکمه ای شامل 3 مرحله کلی است که ابتدا برای هر کدام به طور مختصر توضیح داده می شود.

1-کاشت (شامل مراحل: بذر و کمپوست قارچ )

کمپوست همان بستری است که در نهایت قارچ بروی آن تولید می شود.کار اصلی کمپوست، ایجاد یک محیط غذایی مناسب و یکنواخت، برای رشد میسلیوم قارچ دکمه ای می باشد که باید عاری از هرگونه باکتری و ویروس باشد.

2- داشت (شامل مراحل: خاک پوششی، هوادهی و نگهداری محیط در دمای ثابت)

خاک پوششی به خاکی گفته می شود که پس گذشت حدود 15 روز از مرحله کاشت اولیه باید به کمپوست اضافه شود. سالن پرورش قارچ همواره در طول شبانه روز باید در رنج دمای مشخص17 تا 26 درجه باشد.

برداشت (شامل مراحل: برداشت، مصرف یا فروش)

برداشت محصول در سه مرحله جداگانه انجام می شود. پس از هر بار برداشت باید بستر کمپوست با کمی خاک پوششی مجدداً آماده باردهی قارچ شود. مرحله پایانی، مصرف محصول و یا در صورت پرورش مقدار زیاد قارچ، مرحله فروش است. می توان گفت این مرحله مهم ترین بخش کار می باشد، چون از زمان برداشت شما مدت کمی برای عرضه به بازار خواهید داشت.

پنجه دوانی قارچ

ده تا چهارده روز بعد از تاریخ کاشت، با رعایت دما و رطوبت مناسب در محیط کاشت (دمای 23 الی 24 درجه و رطوبت حدود 40 تا 50 درصد) خواهید دید سطح کمپوست کاملاً سفید شده است. به این مرحله از رشد قارچ مرحله پنجه دوانی گفته می شود که میسلیوم قارچ حداقل 75% سطح بستر را اشغال نموده باشد. مدت زمان پنجه دوانی بستگی به نوع، مقدار، کیفیت بذر مصرفی، کیفیت کمپوست و شرایط محیطی موجود متفاوت می باشد و معمولاً 14 روز طول می کشد لذا حدود 14 روز پس از عمل تلقیح بسترها می توان از خاک پوششی استفاده نمود.

قبل از اضافه کردن خاک پوششی باید از وجود رطوبت کافی و مناسب در آن مطمئن شوید. با احتیاط کامل بر روی خاک پوششی آب پاشی کنید تا شرایط لازم برای رشد قارچ فراهم شود معمولاً برای اندازه گیری مقدار رطوبت خاک پوششی قبل از مصرف آن را با دست آزمایش کنید به این صورت که مقداری خاک را بین دو انگشت شصت و سبابه فشار دهید، اگر خاک در اثر فشار دو انگشت به هم چسبید و هیچ گونه آبی از آن خارج نشد، رطوبت مناسب است.

پروزش قارچ دکمه ای

پرورش قارچ صدفی

تجهیزات سالن قارچ

روش های تولید کمپوست قارچ

قفسه سالن قارچ ه سبک هلندی

تولید کمپوست قارچ با روش کوتاه مدت

کمپوست چیست؟